Hesla pro Kladenský sbor Církve bratrské na rok 2012

Sdílejte s ostatními!

biblePro rok 2012 byla vylosována následující hesla:

Sbor
Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin. Přísloví 16:9

Staršovstvo
Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený. Koloským 4:5

Besídka
Služte Hospodinu s veselím, předstupte před obličej jeho s prozpěvováním. Žalm 100:2

Obři
Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě. Jan 4:24

Dorost
Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého. Římanům 15:13

Mládež
Nebe a země pominou, ale slova má nepominou. Vizte, bděte a modlete se! Marek 13:31 a 33

Senioři
Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. 2 Timoteovi 1:7

Chválící skupiny
Hospodin kraluje, plesej země, a vesel se ostrovů všecko množství. Žalm 97:1

Domácí skupinky
Kdo je prozíravý ve slovu, nalézá dobro, blaze tomu, kdo doufá v Hospodina. Přísloví 16:20

Můžete se také podívat na novoroční heslo pro Církev Bratrskou.