Ekumenický týden modliteb za jednotu křesťanů

Sdílejte s ostatními!

kazatel
Srdečně Vás všechny zveme na ekumenická modlitební setkání v Kladně ve dnech 16.-20. 1. 2012 (začátek je vždy v 18:00):
16.1. pondělí – CASD – káže Daniela Brodská (ČCE Kladno)
17.1. úterý – CB – káže Tomáš Trávníček (ECM Kladno)
18.1. středa – CČSH – káže Daniel Kaleta (CB Kladno)
19.1. čtvrtek – ŘKC/Florián – káže Jana Daněčková (ECM Slaný)
20.1. pátek – ČCE – káže Phanuel Osweto (CČSH Kladno)

V tomto týdnu jsme pozváni, abychom se hlouběji ponořili do své víry a byli proměněni skrze vítězství našeho Pána Ježíše Krista. Biblická čtení, komentáře, modlitby i otázky k zamyšlení se zabývají různými aspekty toho, co tato skutečnost znamená pro život křesťanů a jejich vzájemnou jednotu v dnešním světě a pro něj. Spolu s křesťany po celém světě se modlíme za vylití Boží milosti na naše národy a za jednotu křesťanů.

Detailní program:

16. ledna (pondělí)
Církev adventistů sedmého dne (Milady Horákové 1562, Kladno), pořádá Církev evangelická metodistická
káže Daniela Brodská, farářka ČCE v Kladně, na téma
Proměnění Kristem Služebníkem
Syn člověka přišel, aby sloužil (srov. Mk 10,45)
Během prvního dne se setkáváme s Ježíšem kráčejícím k vítězství skrze službu. Vidíme ho jako toho, který „nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé“ (Mk 10,45). Pro Kristovu církev to znamená, že má být společenstvím služby. Využíváme-li své rozmanité dary ve společné službě lidem, projevujeme tak viditelnou jednotu v Kristu.

17. ledna (úterý)
Církev bratrská (Víta Nejedlého 1503, Kladno)
káže Tomáš Trávníček, kazatel ECM v Kladně, na téma
Proměnění trpělivým očekáváním na Pána
Připusť to nyní; neboť tak je třeba, abychom naplnili všecko, co Bůh žádá (Mt 3,15)
V tomto dni se soustředíme na trpělivé očekávání Pána. K dosažení jakékoli změny je vytrvalost a trpělivost nezbytná. Modlitba k Bohu za proměnu je navíc projevem víry a důvěry v jeho sliby. Ti, kdo se během tohoto týdne modlí za viditelnou jednotu církve, se bez trpělivosti neobejdou. Veškeré ekumenické snahy vyžadují čas, vzájemnou pozornost a společné úsilí. Jsme povoláni, abychom spolupracovali na díle Ducha při sjednocování křesťanů.

18. ledna (středa)
Církev československá husitská (Plk. Stříbrného 686, Kladno)
káže Daniel Kaleta, kazatel CB v Kladně, na téma
Proměněni Dobrým pastýřem
Pas mé ovce! (J 21,19)
Biblický text nám v tento den ukazuje, jak Pán posiluje své stádo. Následujeme Dobrého pastýře a jsme povoláni, abychom se posilovali navzájem v Pánu a podpírali též slabé a ztracené. Je jen jeden Pastýř, a my jsme jeho lid.

19. ledna (čtvrtek)
Římskokatolická církev (Fara na Náměstí starosty Pavla č. 2, Kladno)
káže Jana Daněčková, kazatelka ECM ve Slaném, na téma
Proměněni trpícím služebníkem
Kristus za nás trpěl (srov. 1 P 2,21)
Tento den nás zve, abychom se zamysleli nad Kristovým utrpením. Tím, že následují Krista, trpícího služebníka, jsou křesťané povoláni, aby projevovali solidaritu se všemi trpícími. Čím víc se přibližujeme Kristovu kříži, tím víc se přibližujeme i sobě navzájem.

20. ledna (pátek)
Českobratrská církev evangelická (Generála Klapálka 1394, Kladno)
káže Phanuel Osweto, farář CČSH v Kladně, na téma
Proměněni pokojem zmrtvýchvstalého Pána
Ježíš se postavil uprostřed nich a řekl: Pokoj vám (J 20,19)
Během tohoto dne oslavujeme pokoj zmrtvýchvstalého Pána. Právě on je velikým vítězem nad smrtí a nad světem temnoty. Sjednocuje své učedníky, kteří byli ochromeni strachem, a otevírá před námi naději na nový život, kdy budeme jednat ve shodě s jeho královstvím. Zmrtvýchvstalý Pán sjednocuje a posiluje všechny věřící. Pokoj a jednota jsou známkami toho, že jsme proměňováni ve vzkříšení.

Podrobné obecné pozvání a uvedení do tématu, spolu s historií těchto modlitebních týdnů, je k dispozici ve formátu PDF.