7 dní modliteb – Mládež (3)

Sdílejte s ostatními!

7-dni-modlitebŽalmy 119:9-12 Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova. Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání. Tvou řeč uchovávám v srdci, nechci proti tobě hřešit. Požehnán buď, Hospodine, vyučuj mě v tom, co nařizuješ.

V rámci společných modliteb se dnes v úterý 25. 11. modlíme za mládežníky, za jejich obrácení a vztah k Bohu, za misijní kontakty a práci na školách i za celocírkevní práci v mládeži, ve Filadelfii a dalších… V CB Kladno to zahrnuje:

  • kluby mládeže: ZASTÁVKA, MLÁDEŽ
  • vedoucí těchto klubů
  • obrácení a následování Ježíše jako Pána
  • duchovní růst mladé generace
  • misie mezi studenty a mladou generací
  • za věřící učitele na státních i soukromých školách