Hesla pro Kladenský sbor Církve bratrské na rok 2015

Sdílejte s ostatními!

bibleJe zvykem, že na Nový rok si vždy při nedělním shromáždění losujeme hesla (verše z Bible) pro sbor a pro různé oblasti sborové práce, každý má též možnost si vylosovat heslo pro sebe.

Heslo pro rok 2015 pro sbor zní (viz též kázání na toto heslo):

1 Korintským 1:30-31 Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši; on se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením, jak je psáno: „Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu“.

Další vylosovaná hesla zní následovně:

Staršovstvo
Lukáš 6:44 Každý strom se pozná po svém ovoci.

Diakonie
1 Korintským 12:13-14 Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem. Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů.

Chvály
Římanům 13:12 Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblecme se ve zbroj světla.

Domácí skupinky
Žalmy 145:20 Všechny, kdo ho milují, Hospodin ochraňuje, ale všechny svévolníky vyhlazuje.

Mládež
Žalmy 46:2 Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.

Zastávka
1 Petrův 4:11 Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh.

Maják
1 Korintským 4:1-2 Proto ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce Božích tajemství. Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným.

Orli
Matouš 9:13 Jděte a učte se, co to je: `Milosrdenství chci, a ne oběť´. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“

Obři
1 Petrův 3:4 Ozdobte své nitro nepomíjivou krásou krotkého a pokojného ducha, který je před Bohem velmi vzácný.

Besídka
1 Korintským 4:5 Nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud Pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí; tehdy se člověku dostane chvály od Boha.

Novoroční heslo pro celou Církev bratrskou zní:
Žalm 5,13 Spravedlivému, Hospodine, žehnáš, jako pavézou ho obklopuješ přízní.