Heslo pro sbor

Sdílejte s ostatními!


MP3Stáhnout MP3      PDFPřečíst v PDF

Kázání na heslo pro sbor na rok 2015

1 Korintským 1:1 Pavel, z vůle Boží povolaný apoštol Krista Ježíše, a bratr Sosthenes
2 církvi Boží v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteří vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista, ať jsou shromážděni kdekoliv, jinde či u nás:
3 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
4 Stále za vás Bohu děkuji pro milost Boží, která vám byla dána v Kristu Ježíši;
5 on vás obohatil ve všem, v každém slovu i v každém poznání.
6 Neboť svědectví o Kristu bylo mezi vámi potvrzeno,
7 takže nejste pozadu v žádném daru milosti a čekáte, až se zjeví náš Pán Ježíš Kristus.
8 On vám bude oporou až do konce, abyste v onen den našeho Pána Ježíše Krista nebyli obviněni.
9 Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem.
10 Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení.
11 Dověděl jsem se totiž o vás z domu Chloé, bratří, že jsou mezi vámi spory.
12 Myslím tím to, že se mezi vámi říká: Já se hlásím k Pavlovi, já zase k Apollovi, já k Petrovi, já ke Kristu.
13 Je snad Kristus rozdělen? Což byl Pavel za vás ukřižován? Nebo jste byli pokřtěni ve jméno Pavlovo?
14 Děkuji Bohu, že jsem nikoho z vás nepokřtil kromě Krispa a Gaia;
15 tak nemůže nikdo říci, že jste byli pokřtěni v moje jméno.
16 Pokřtil jsem i rodinu Štěpánovu. Jinak už nevím, že bych byl ještě někoho pokřtil.
17 Kristus mě totiž neposlal křtít, ale zvěstovat evangelium, ovšem ne moudrostí slov, aby Kristův kříž nepozbyl smyslu.
18 Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.
19 Je psáno: `Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.´
20 Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím?
21 Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí.
22 Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost,
23 ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství,
24 ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost.
25 Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé.
26 Pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává: Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených;
27 ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné;
28 neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic –
29 aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem.
30 Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši; on se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením,
31 jak je psáno: `Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu´.

Vždyť jen z vašeho spojení s Ježíšem Kristem pramení vaše moudrost, bezúhonnost, svatost i vykoupení. Opravdu se nemáme chlubit ničím jiným než Kristem, jak nás i Písmo napomíná: Kdo se chlubí, chlub se skutky Božími. 1. Kr 1,30-31 Slovo na cestu

Když jsme minulou neděli tahali hesla, a Pavel (?) přečetl verš pro náš sbor, zdálo se mi to slovo složité a nějak vzdálené. Vůbec jsem mu nerozuměl…
Ale jak jsem nad ním přemýšlel, zjistil jsem, že je to nádherné slovo pro náš sbor, a tak se chci s Vámi podělit o to, co jak mu rozumím. 1. Korintským 1,30-31

Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši;
on se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením,
jak je psáno:
`Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu´.

Souvislosti
Pavel píše křesťanům v Korintu.
KORINT, město ležící v jižní části Řecka, západně od Atén. Mělo výbornou polohu, protože leželo na křižovatce obchodních cest v tehdejší době. Proto se také stalo centrem mezinárodního obchodu. Ve městě panoval čilý ruch, prosperovalo, podnikavým lidem se zde žilo dobře. Zároveň byl ale Korint také znám jako místo, kde vládne nemravnost a zhýralost, byl střediskem nehrubších hříchů. Jméno Korint se stalo příslovečným pojmem všeho tělesného a nečistého.
Do tohoto města přišel Pavel na své druhé misijní cestě. Nejprve pracoval mezi židovským obyvatelstvem spolu s manželi Priscilou a Akvilou, kteří se stejně jako Pavel živili výrobou stanů. Když však Židé jeho poselství nepřijali, obrátil se k pohanům. Lidé přicházeli, obraceli se a vznikla zde církev. Sloužil jim zde 1,5 roku. Dočteme se o tom ve Skutcích 18. kapitole.

Přibližně po třech letech (za svého pobytu v Efezu dostává Pavel z Korintu dopis, ze kterého se dozvěděl o vážných potížích ve sboru. Obsahoval také řadu otázek, jak má zdravý křesťanský sbor vypadat. 1. epištola Korintským je odpovědí na tento dopis.

Světlo svítí ve tmě, a tma ho nepohltí! (Jan 1,5)
Korint je město hříchu (jako Sodoma a Gomora) a přesto zde vzniká církev. Žádná tma není tak temná, aby jí neproniklo Boží světlo. A možná právě naopak, tam kde vládne hřích, tam přichází Boží milost. Čím více hříchu, tím více Boží milosti a lásky.
Mnohdy slyším křesťany, jak si stěžuji, že žijeme v jedné z nejvíce ateistických zemí v Evropě. Jak je kolem nás tma. Jak těžko se žije, pokud vyznáváme Krista.
Ano, jsme národem nevěrců, možná národem posmívačů, skeptiků, cyniků, národem, který nepočítá s Bohem. Je kolem nás duchovní tma. Ale Korint je pro nás povzbuzením. Do tohoto zhýralého, nemravného města přišel jeden člověk, a sním přišlo duchovní probuzení. Jistě, celý Korint se neobrátil za Kristem, ale zazářilo světlo, které nebylo možné uhasit. Bůh začal v tomto městě jednat s lidmi.
Často jsou to jen naše výmluvy, že s nedá nic dělat.
Za chvíli uvidíme co Pavel věřícím v Korintu připomíná, kde je zdroj síly pro jejich život. A to, co tenkrát platilo v Korintu platí i dnes a platí i zde.
I na Kladně je církev, jde o to, abychom byli živou, Duchem svatým naplněnou církví. Církví která se nebojí jít dopředu, protože ví, že ji brány pekel nemohou přemoci, protože ji vede ten, který nad peklem zvítězil: Pán Ježíš Kristus.
Nezáleží na tom jak hluboká je tma, záleží jen na tom, jestli je Boží světlo v našem srdci. Nezáleží na tom kolik nás je, kolik procent společnosti my křesťané tvoříme. Pavel byl sám, ale slova evangelia přinášela život.
Možná ve škole, v zaměstnání jste sami, žádný věřící člověk v dohledu, nevadí. Bůh je tam s Vámi, pomůže Vám. Ne k tomu, abyste přežili a neselhali, ale abyste vítězně nesli světlo, které přináší život.
Když jsem byl na vojně, bylo to tvrdé prostředí, a byl jsem v kasárnách jediný věřící člověk. Připadal jsem si ztracený. Ale pak jsem si řekl, to přeci není o mě, o mých schopnostech o mé síle, ale o Pánu Ježíši. A tak jsem si hlídal jediné, abych žil s Ježíšem. A On mi za chvíli připravil spoustu situací, kdy jsem mohl s klukama hovořit o Bohu. Boží světlo tu vojenskou tmu (zelenou tmu) prozářilo. V srdcích kluků, a dokonce i některých důstojníků. Boží milost je větší než největší lidský hřích. A pokud se někdy někde rozmohl hřích, tak se tam ještě více rozhojnila Boží milost!
Římanům 5:20-21 …A kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost, aby tak jako vládl hřích a přinášel smrt, vládla ospravedlněním milost a přinášela věčný život skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

1. Církev v Korintu se potýká s nejednotou
Je zde rozdělení. Několik skupin. Každý má svého oblíbence, svého duchovního guru, svou osobnost. A dohadují se mezi sebou. Pavel říká: dozvěděl jsem se, že jsou mezi vámi spory. Jeden se hlásí k Pavlovi, druhý k Petrovi, třetí k Apollovi, čtvrtý ke Kristu.
Pavel to odsuzuje. Argumentuje: copak byl za Vás Pavel ukřižován, copak jste byli pokřtěni ve jméno Pavla? Copak je Kristus rozdělen?
Pokud se zaměříte na lidi, na osobnosti, přinese to zklamání, neporozumění, rozdělení a ostudu. To není cesta. Je důležité zaměřit se na Krista!
Ano, jedna skupina se hlásila ke Kristu – ale asi trochu jinak než je Pavel učil. My patříme Kristu – a vy, kdo jste vy? Vy máte Pavla, Petra, Apolla…. pýcha, přátelé, veliká pýcha. Ten, kdo skutečně následuje Krista je tichý a pokorného srdce. Ten o Kristu moc nemluví, ale žije s ním. A vidíte to na jeho tváři, gestech, slovech a činech. Je prosáknut Kristem. A to tito lidé nebyli. Možná že právě oni, kteří se oháněli Kristem nadělali nejvíc nepokoje a zmatku.
Však i PJ o tom hovořil:
Matouš 7:22 Mnozí mi řeknou v onen den: `Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?´
23 A tehdy já prohlásím: `Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.´

A tak je Pavel volá k jednotě. „Je snad Kristus rozdělen?“ ptá se jich. NE! A volá je k tomu, aby se navzájem přijímali, respektovali, sloužili si a společně sloužili lidem okolo sebe.

Jsem velice vděčný za to, že toto v našem sboru není. Ano, máme různé pohledy, různé poznání, zkušenosti, ale v těch zásadních věcech prožíváme duchovní jednotu.
Náš sbor tvoří věřící z 12 denominací (CB, BJB, KS, AC, ČCE, CČSH, SJ, ŘK, ECM, SCEAV, KřS, Elim)…
Jak jednoduché by bylo tuto duchovní směsici rozbít, kdybychom se nedrželi Krista! Ale pokud jsme blízko jemu, pak jsme i blízko jeden druhému.
Nedávno jsme měli víkend duchovní obnovy. Vzpomínáte, myli jsme dva bratry: Petra (Šimmera) a Pavla (Hoška). Každý naprosto jiný. Někteří byli nadšeni Petrem, jiní Pavlem. Někteří naopak Petra nemuseli, jiným Pavel mnoho neříkal…
Jak snadné by bylo rozdělit sbor! Na ty, kteří jdou za Pavel, a na ty kteří jdou za Petrem, a určitě by někteří s notnou dávkou pokorné pýchy (pýcha hrající si na pokoru) řekli: vy jste tak neduchovní, to my jdeme za Kristem. (Je Apollo nám tu schází)…

Jsem vděčný Bohu za to, že prožíváme jednotu. Duchovní jednota to není něco, co přichází samo sebou, o tu je třeba bojovat. Znamená to přijímat druhého tak, jako Bůh přijímá mne, zříci se svých požadavků a práv z lásky k druhému. Odpouštět si, přimlouvat se za sebe, žehnat si. Zastávat se jeden druhého, naslouchat, podpírat se, povzbuzovat a milovat se.
Dokážeme to?
Ono to není o tom, jestli to dokážeme, není to o tom jak jsme silní, ukáznění, obětaví…
Je to o tom, jak blízko jsme Kristu!
Pokud to vše bude vycházet jen z naší snahy, z našeho dobře míněného závazku, tak to chvilku může jít, ale jednou přijde den, kdy to praskne jako mýdlová bublina. Dojdou nám síly, trpělivost, někdo překročí hranici a my začneme útočit… (nebo se bránit – oboje znamená válku).

Tajemství duchovní jednoty je jednoduché.
Čím blíže jsme Kristu, tím blíže jsme jeden druhému.
A pokud se ho chceme dotknout, najednou zjistíme, že stojíme jeden vedle druhého, že se navzájem dotýkáme, že se podpíráme, a že je nám spolu dobře. Protože blízkost Ježíše boří hradby, blízkost Ježíše spojuje.

2. Moudrost a zázraky
To byl druhý problém křesťanů v Korintu. Tuto církev tvořili bývalí Židé a bývalí pohané (většinou Řekové).
A každý z nich si s sebou přinesl něco ze starého života. Řekové byli známí tím, že hledali MOUDROST, doslova byli milovníci moudrosti, filosofové. Zajímali se o logické souvislosti, argumenty, žádali vysvětlení. Židé zas chtěli vidět ZÁZRAKY, ZNAMENÍ, DIVY. Copak tak Bůh nejednal s jejich otci, když je vyvedl z Egypta, vodil po poušti, dal jim zaslíbenou zem? Pokud přijde Mesiáš, musí konat zázraky, jinak neuvěříme!
Když přišel Pavel s evangeliem, ani jednu z těchto skupin neuspokojil. On zvěstoval evangelium.
Proto se mu mnozí vysmívali.
Ježíš Kristus ukřižovaný, to byla Pavlova zvěst.
Řekové – mrtvý, ukřižovaný, ponížený člověk, jaká je v tom moudrost? Ten nám nemá co dát, co je to za divnou filosofii…
Židé – Mesiáš, který umírá sám a opuštěný na kříži? Hloupost, kdyby byl Mesiáš, udělal by zázrak, osvobodil sebe i nás, ne, Pavle, jsi šílenec, když nás chceš o tom přesvědčit. Je to bláznivý příběh, to není nic pro nás!
Myslím, že situace se dodnes moc nezněmila. Každý z nás patříme do jedné z těchto skupin. Buď chceme vidět zázraky a nebo toužíme po poznání, po moudrosti. A podle toho pak vyhledáváme své favority.
Ale Bůh často používá metody, které moudrým lidem připadají pošetilé, ale které v pravý čas přináší výsledky.
Lidská moudrost usuzuje, že člověk si spasení musí zasloužit, nebo vydobýt, ale evangelium všechno toto lidské úsilí odkládá stranou a ukazuje Ježíše Krista jako jedinou cestu k Bohu.
To, co hledali pohané i Židé se dá najít jednoduchým způsobem právě v Pánu Ježíši. Těm, kdo uslyší jeho zavolání, uvěří a odpoví na něj (ať už jsou to židé, či pohané) se Ježíš Kristus stane tím, v kom se zjevuje Boží moudrost a moc.
Pro ty, kteří zůstávali ve svých představách to bylo směšné. Jak by nám mohl odpovědět na naše otázky ten, který zemřel v slabosti? Jak by nás mohl vysvobodit ten, který byl odsouzen a ukřižován?
Z lidského pohledu to tak je. Ale Bůh to vidí jinak. Na tohoto poníženého, slabého, opuštěného a ukřižovaného Krista vložil naše hříchy, a pak ho vzkřísil z mrtvých.
To byla ta největší moudrost, jakou nikdo nikdy nemohl vymyslet. A na Kristu Bůh uskutečnil ten největší zázrak, když ho vzkřísil z mrtvých a pak posadil na nebesa po své pravici.

18 Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.
22 Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost,
23 ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství,
24 ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost.
25 Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé.

Přestaňte filosofovat, přestaňte vyhledávat zázraky, ale obraťte se ke Kristu. V něm, Ježíši Kristu ukřižovaném, je Boží moc a Boží moudrost. Toto říká Pavel Korintským, ale i nám.
Pokud potřebuješ pro svůj život moc, pro svá rozhodování moudrost (a to potřebujeme), pak toto vše najdeš u Ježíše!

3. Na kom si zakládáte?
Vypadá to, že dalším problémem církve v Korintu bylo to, že posuzovali lidi podle toho, co dokázali, jaké měli postavení, jak byli úspěšní, či jakým vzděláním se prokazovali.
Společenský žebříček… ať už politický, ekonomický, nebo intelektuální…
Ale církev je přeci jiná, říká Pavel. Církev není firma, není to akademický institut, není to sportovní liga. Na Boha neuděláme dojem schopnostmi, nebo svým výkonem. Na Boha ani neuděláme dojem duchovními dary, protože je to On, které nám je dal. A Pavel na začátku listu konstatuje, že Korintští nejsou pozadu v žádném charismatu (daru milosti).
Bůh se dívá na něco docela jiného – jemu se líbí ti, kteří mají pokorné srdce.

Podívejte se, koho si Bůh vyvolil. Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu (jsou, ale není jich mnoho), ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. Proč jich není mnoho?
Protože to jsou většinou ti, kteří si na sobě, svém původu, své moudrosti, či na své moci zakládají. A pýcha je to, co nám brání přijmout Ježíše. Vymyslím to sám, dokážu to, zaplatím si to, proč bych tedy potřeboval přijmout něco zadarmo od toho ukřižovaného Krista?

Tam, kde se církev snaží vybudovat lidé, tam usilují o to, aby pro sebe získali osobnosti. Nejvlivnější politiky, nejznámější umělecké, či sportovní osobnosti, nejbohatší podnikatele, nejúspěšnější manažery.
Ale tam, kde buduje církev Bůh, to chodí jinak. Bůh si vybírá „bláznivé“ a nebo „hloupé“ tohoto světa, aby zahanbil chytré; vybírá si slabé, aby zahanbil silné.
„Čím primitivnější je materiál, tím větší je (je-li dosaženo cíle) sláva Mistrova“, a „čím menší je armáda (je-li dosaženo vítězství), tím větší je sláva velitele“ – říká Erich Sauer.
Boží elita je z úplně jiného materiálu, než jaký by si zvolili lidé. Tvoří ji opovrhovaní, ponižovaní, nepatrní, ti, kteří jsou ničím, ti, kteří jsou NULY jak říká Reinhard Bonke.
A s tímto „materiálem“ Bůh zahanbí ty, kteří něco znamenají a kteří si na tom zakládají.

Kéž by toto církev pochopila!
Jak často prokazujeme větší pocty slavným a bohatým, a prosté, chudé a obyčejné křesťany necháváme bez povšimnutí!

Jakubův 2:2-5 Do vašeho shromáždění přijde třeba muž se zlatým prstenem a v nádherném oděvu. Přijde také chudák v ošumělých šatech. A vy věnujete svou pozornost tomu v nádherném oděvu a řeknete mu: „Posaď se na tomto čestném místě,“ kdežto chudému řeknete: „Ty postůj tamhle, nebo si sedni tady na zem.“ Neděláte tím mezi sebou rozdíly a nestali se z vás soudci, kteří posuzují nesprávně? Poslyšte, moji milovaní bratří: Cožpak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují?

Bůh si vyvoluje především ty, kteří v očích společnosti nic neznamenají, aby veškerá čest a sláva připadla jemu, a ne lidem. Řešení problémů jednotlivců, ale i společnosti přináší jen Kristus, a to skrze svůj lid, skrze církev.
Nejsme ti NEJ, nejsme TOP, ale máme v srdci Krista, toho v kterém je plnost moci a moudrosti, a jsme Jeho nástroji k záchraně světa!
Jsme nuly, JEDNIČKOU je Ježíš, a pokud si stoupneme za Něj, pak se z nuly stává desítka, stovka, tisícovka…
Díky Ježíši něco znamenáme, a proto se nikdo z nás nemůže chlubit.
Jsem vděčný za náš sbor, je to živé, fungující společenství, ale ne díky nám – díky Ježíši. Můžeme se chlubit, ale ne tím, co jsme dokázali, ale tím, co mezi námi udělal a dělá Kristus!

ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné; neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic
aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. …`Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu´

Církev postavená na Kristu, církev vedená Kristem, církev poslušná a podřízená Kristu je světlem do černočerné tmy naší společnosti, je pramenem živé vody v poušti mezilidských vztahů, je podanou rukou do propasti lidské beznaděje…

Znovu a znovu před církev v Korintu staví Pavel jedinou myšlenku, jediné řešení:
1. Ne duchovní osobnosti (Pavel, Petr, Apollo), ale Ježíš Vás musí spojovat a vést
2. Ne filosofie, ani divy a zázraky, ale Ježíš ukřižovaný je základem vašeho života
3. Ne významné osobnosti tohoto světa, ale Ježíš ve vašich srdcích vybuduje silnou a vítězící církev

A tak se konečně dostáváme k závěru kapitoly, k verši, který jsme si vytáhli jako heslo pro naše společenství:

Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši;
on se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením,
jak je psáno:
`Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu´.

Slovo na cestu:
Vždyť jen z vašeho spojení s Ježíšem Kristem pramení vaše moudrost, bezúhonnost, svatost i vykoupení. Opravdu se nemáme chlubit ničím jiným než Kristem, jak nás i Písmo napomíná: Kdo se chlubí, chlub se skutky Božími.

Pavel Korintským ukazuje základ, na kterém mají stavět svůj osobní život, a na kterém mají budovat církev.
Tím základem je Ježíš.

Vy jste (díky Bohu, díky Jeho rozhodnutí a moci) V KRISTU JEŽÍŠI, (z vašeho spojení s Ježíšem Kristem)…
= jste v něm, jako větev vyrůstá z kmenu stromu, jako je kapka vody součástí potůčku, řeky, či oceánu, jako je červená krvinka součástí krve, či buňka součástí celého těla.
Jste v Kristu Ježíši – v něm je zdroj vaší moudrosti, spravedlnosti, posvěcení a vykoupení.

Galatským 2:20 nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.

moudrost potvrdily jeho slova a činy (a potvrzují i v dnes v našem života, pokud se jich držíme)
spravedlnost nám získala jeho smrt, pohřeb, vzkříšení
posvěcení souvisí s jeho 40ti denním působením po vzkříšení, seslání Ducha svatého, Jeho místo na pravici Boží odkud se za nás přimlouvá
vykoupení se naplní až pro nás přijde a vezme nás do svého království

Vše co potřebujeme máme v Ježíši!
Moudrost pro svůj život, pro jednání s lidmi, pro vztahy v manželství, výchovu, práci, investice, pro smysl a cíl života…
Spravedlnost nezískáme svými skutky, ale dostáváme ji zdarma. Pán Ježíš vzal na sebe naše hříchy, naši nespravedlnost a daroval nám svoji spravedlnost. Výměna. Proto jsme před Bohem spravedliví.
Nezáleží na tom, jak se cítíme, jestli vše řešíme správně, jestli jsme nezakopli. On je naší spravedlností,
Neznamená to, že si budeme klidně hřešit, ale zhřešíme-li, můžeme přijít ke Kristu, prosit za odpuštění…
V Božích očích jsme spravedliví – protože on v nás vidí jako svého Syna.
Proto Pavel oslovuje Korintské jako svaté (tedy spravedlivé), i když je v jejich životech i v církvi spousta problémů. Jsou spravedliví ne pro svůj dokonalý život, ale pro spravedlnost Ježíše, který je v nich.
Posvěcení – tedy čistý, dokonalý život, oddělný pro Boha. Každodenně selháváme, to je fakt, ale Ježíš je naším posvěcením. On v nás působí že chceme i činíme Boží vůli. Díky Němu se nám hřích stává odporným a svatost přitažlivou. Je to práce Ježíše skrze Ducha svatého v našem srdci a v naší mysli. Neseme ovoce Ducha. Naše myšlenky podřizujeme Kristu, naše činy, slova, touhy – to vše Kristus proměňuje.
Vykoupení – na to čekáme. Plné vykoupení, těla ducha a duše. To nastane až přijde Ježíš v slávě, aby nás vzal k sobě do svého království. Vyhlížíme ho. Těšíme se, modlíme se: Přijď, Pane Ježíši!

To vše máme v Kristu!
To vše nám v Něm Bůh daroval!
Pavel říká: z moci Boží…
Vidíte jak veliká je Boží moc?
Nám hloupým daroval moudrost
nám hříšným daroval spravedlnost
nás kteří jsme jak korouhvička ve větru, tak náchylní k selhání a hříchu posvětil, jsme svatí, oddělení pro Boha
nás kteří jsme se postavili proti Bohu a zasloužili si trest vykoupil, zachránil, přijal jako syny a dcery, a dokonce jako dědice svého království. Učinil nás krále a knězi…
jak mocný je Bůh!

Toto je téma celé knihy:
moudrost 1. Korintským 1-4
spravedlnost 1. Korintským 5-10
posvěcení 1. Korintským 11-14
vykoupení 1. Korintským 15

A proto, říká Pavel: pozvedněte hlavu, buďte hrdí, pyšní, chlubte se – ale ne sebou, chlubte se Pánem!
Chlubte se Ježíšem!

Toužím, aby mne i vás toto slovo celý rok provázelo, abychom si ho připomínali, abychom nad ním přemýšleli, aby bylo předmětem naší vděčnosti.
Díky tomu, že jsme v Kristu, jsme moudří, spravedliví, svatí a vykoupení (zachránění).

A věřím, že toto slovo nás promění.
Vypůsobí v nás: vděčnost, důvěru a chválu!

A možná se začneme chlubit!
Tak jako se chlubíme dětmi, domem, zahrádkou, novými šaty, novým mobilem, začneme se chlubit Pánem!
Budeme tak plní nadšení z toho, co pro nás udělal, co nám daroval, že se s tím budeme muset podělit.
Chlubit se Pánem…

chlubím s novým mobile, co všechno dokáže, novým autem, maminka děťátkem – co všechno se naučilo…
budeme se chlubit Pánem. Možná že to je něco, co potřebujeme prožít.

A do našeho života přijde nová radost, nadšení, horlivost líbit se Bohu. Ne pracovat pro Boha, ale líbit se Bohu. Zamilován do Krista!

Jeremjáš 9:22 Toto praví Hospodin: „Ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, ať se bohatýr nechlubí svou bohatýrskou silou, ať se boháč nechlubí svým bohatstvím.
23 Chce-li se něčím chlubit, ať se chlubí, že je prozíravý a zná mne; neboť já Hospodin prokazuji milosrdenství a vykonávám na zemi soud a spravedlnost; to jsem si oblíbil, je výrok Hospodinův.“