Hesla pro Kladenský sbor Církve bratrské na rok 2016

Sdílejte s ostatními!

bibleJe zvykem, že na Nový rok si vždy při nedělním shromáždění losujeme hesla (verše z Bible) pro sbor a pro různé oblasti sborové práce, každý má též možnost si vylosovat heslo pro sebe.

Heslo pro rok 2016 pro sbor zní:
Efezským 6:10 A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.

Další vylosovaná hesla zní následovně:

Staršovstvo
1 Janův 3:1 Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi.

Diakonie
Žalmy 10:16-18 Hospodin je Králem navěky a navždy, pronárody zmizí z jeho země. Tužbu pokorných vyslýcháš, Hospodine, jejich srdce posiluješ, máš pozorné ucho, zjednáš právo sirotkovi, právo zdeptanému; člověk na zemi už nebude vzbuzovat strach.

Chvály
Žalmy 9:20-21 Povstaň, Hospodine, ať si člověk nezakládá na své moci, ať už pronárody stanou před tvým soudem! Hospodine, zdrť je strachem, ať si pronárody uvědomí, že jsou jenom lidé.

Domácí skupinky
Žalmy 3:3-5 Mnoho je těch, kteří o mně prohlašují: „Ten u Boha spásu nenalezne.“ Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi pozvedáš hlavu. Pozvedám hlas k Hospodinu, a on ze své svaté hory mi už odpovídá.

Mládež
Jan 3:17 Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.

iStreet
Jan 6:37 Ježíš řekl: „kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven.“

Maják
Přísloví 20:22 Čekej na Hospodina a on tě zachrání.

Orli
Jakubův 1:25 Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky.

Obři
Filipským 2:13 Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.

Besídka
Žalmy 27:14 Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina!