Biblický příběh – 1. Korintským 12, 12-31

Sdílejte s ostatními!

Děkujeme všem za hlasování k Biblickému příběhu v cestě obnovy – nejvíce hlasů získal následující příběh (viz též informace o hlasování):

1 Korintským 12:12 Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem.
13 Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem.
14 Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů.
15 Kdyby řekla noha: „Protože nejsem ruka, nepatřím k tělu,“ tím by ještě nepřestala být částí těla.
16 A kdyby řeklo ucho: „Protože nejsem oko, nepatřím k tělu,“ tím by ještě nepřestalo být částí těla.
17 Kdyby celé tělo nebylo než oko, kde by byl sluch? A kdyby celé tělo nebylo než sluch, kde by byl čich?
18 Ale Bůh dal tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl.
19 Kdyby všechno bylo jen jedním údem, kam by se podělo tělo?
20 Ve skutečnosti však je mnoho údů, ale jedno tělo.
21 Oko nemůže říci ruce: „Nepotřebuji tě!“ Ani hlava nemůže říci nohám: „Nepotřebuji vás!“
22 A právě ty údy těla, které se zdají méně významné, jsou nezbytné,
23 a které pokládáme za méně čestné, těm prokazujeme zvláštní čest, a neslušné slušněji zahalujeme,
24 jak to naše slušné údy nepotřebují. Bůh zařídil tělo tak, že přehlíženým údům dal hojnější čest,
25 aby v těle nedošlo k roztržce, ale aby údy shodně pečovaly jeden o druhý.
26 Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním.
27 Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.
28 A v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele; potom jsou mocné činy, pak dary uzdravování, služba potřebným, řízení církve, řeč ve vytržení.
29 Jsou snad všichni apoštoly? Jsou snad všichni proroky? Jsou všichni učiteli? Mají všichni moc činit divy?
30 Mají všichni dar uzdravovat? Mají všichni schopnost mluvit ve vytržení rozličnými jazyky? Dovedou je všichni vykládat?
31 Usilujte o vyšší dary! A ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu: