Hesla pro náš sbor na rok 2018

Sdílejte s ostatními!

bibleZe začátku roku si vždy při nedělním shromáždění losujeme hesla (verše z Bible) pro sbor a pro různé oblasti sborové práce, každý má též možnost si vylosovat heslo pro sebe.

Heslo pro rok 2018 pro sbor zní:
Izajáš 55,8-9 Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.

Další vylosovaná hesla zní následovně:

Staršovstvo
Žalmy 103,8-10 Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný; nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně. Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí.

Domácí skupinky a mládež
Žalmy 92,14-16 Ti, kdo v domě Hospodinově jsou zasazeni, kdo rostou v nádvořích našeho Boha, ještě v šedinách ponesou plody, zůstanou statní a svěží, aby hlásali, že Hospodin je přímý, skála má, a podlosti v něm není!

Besídka
Židům 11,6 Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.

Obři a Orli (pozn. vylosovaný verš je doopravdy stejný jako pro besídku)
Židům 11,6 Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.

Maják
Žalmy 18,47 Živ je Hospodin! Buď požehnána moje skála, vyvýšen buď Bůh, má spása!

iStreet
Jan 8,12 Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“

Zábradlí
Žalmy 32,8 Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.

Stavba
Římanům 6,23 Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.