28 dní vděčnosti, modliteb a půstu

Sdílejte s ostatními!

Zveme Vás k připojení se do 28 dní vděčnosti, modliteb a půstu! Chtěli bychom se po celý únor společně soustředit na Boha více tím, že si vyhradíme více času na vyjádření vděčnosti, na modlitby a na půst. Půst se v tomto případě týká něčeho, co si chci já sám na měsíc odepřít jako výraz vděčnosti – je to jen závazek mezi mnou a Bohem. Po celý měsíc si budeme společně číst Matoušovo evangelium (má 28 kapitol) a můžeme si každý den pro sebe napsat, za co jsme vděční, za co prosíme, za koho se přimlouváme a co nás ze čtení Bible oslovilo. Těšíme se, jak společně vyjádříme Bohu vděčnost!

Více informací (viz též brožurka):
Vděčnost
Je toho tolik, co mi Bůh dal, dává a co pro mne připravil. Každý den si připomeň alespoň jednu věc, za kterou chceš Bohu poděkovat. Zaznamenej si ji, a když budeš mít příležitost, pověz o ni druhým.

Modlitby
Chci se soustředit na osobní modlitební život. Každý den si vyhradím konkrétní čas na modlitby, a zároveň budu celý den „na příjmu“. Každý den si poznamenám jednoho věřícího člověka/rodinu a jednoho nevěřícího/rodinu, budu se za ně průběžně celý den modlit, žehnat jim a možná mi Bůh ukáže jak jim projevit zájem, lásku nebo praktickou pomoc.

Společná modlitební témata
Jednota sboru, nový kazatel, stavba modlitebny, jak oslovit společnost, ve které žijeme, do jaké služby Bůh volá mne osobně.

Půst
Smyslem půstu je přiblížit se Pánu Ježíši. On se za nás obětoval. Co jsem ochoten já si měsíc odepřít, obětovat pro něj jako výraz vděčnosti? Je to závazek mezi mnou a Bohem.

Jak se postit?
Chci se postit celých 28 dnů. Čeho se zřeknu? Tak například: alkohol, káva, sladkosti, maso, televize, Facebook, YouTube, filmy… Ušetřený čas věnuji modlitbě a Bibli, ušetřené peníze mohu dát na stavbu modlitebny nebo potřebným – Bůh mi určitě ukáže komu. A pokud se rozhodnu některý z dnů se postit i od jídla, pak se přihlásím do postního řetězce.

Jdu do toho…
Své poděkování nebo prosby mohu zveřejnit na „zdi vděčnosti“ v modlitebně, též je možnost použít Facebook, v události “28 dnů vděčnosti“

Denně si můžeme doplnit (v brožurce nebo jinak)
Biblické studium: Matouš, kapitola 1-28
Vděčnost: dnes Bohu děkuji za …
Prosba: dnešní den prosím za …
Přímluvy: za mého bratra nebo sestru v Kristu …
Přímluvy: za mého nevěřícího kamaráda/kamarádku …
Bible: Biblický verš pro dnešní den, který mě oslovil …

Společně začínáme 1. února, připojit se můžete kdykoliv, a když se nám třeba některý den nepovede, pokračujme dále i tak 🙂

Související verše
Vděčnost: Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným. Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný; nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně. Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí. Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí; jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti. Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. Žalmy 103

Modlitby: Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb? Nebo by mu dal hada, když ho prosí o rybu? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, tím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí! Matouš 7

Půst: Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Jakub 4,7
Nyní tedy, je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celým srdcem, v postu, pláči a nářku. Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem. Kdo ví, nepojme-li ho opět lítost a nezanechá-li za sebou požehnání. Jóel 2