Hesla pro náš sbor na rok 2020

Sdílejte s ostatními!

bibleZe začátku roku si při nedělním shromáždění losujeme hesla (verše z Bible) pro sbor a pro různé oblasti sborové práce, každý má též možnost si vylosovat heslo pro sebe.

Heslo pro rok 2020 pro sbor zní:
Žalm 33,18 Oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství.

Další vylosovaná hesla zní následovně:

Staršovstvo
Jeremiáš 1,19 Budou proti tobě bojovat, ale nic nezmohou, neboť já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův.

Chvály
Ámos 5,14 Hledejte dobro a ne zlo a budete žít, a tak Hospodin, Bůh zástupů, bude s vámi, jak říkáte.

Zábradlí/diakonie
Židům 13,6 Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?

Domácí skupinky
1. Korintským 13,4 Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.

Besídka
Filipským 4.6-7 O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

Obři a Orli
Matouš 8,26 Proč jste ustrašení, vy malověrní?

Maják
Efezským 5,9 Žijte proto jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda.

iStreet
Ozeáš 10,12 Zasejte spravedlnost a sklízejte milosrdenství.

Mládež
1. Tesalonickým 5,21-22 Všechno zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě.

Stavba
Žalm 119,10-11 Dotazuji se na tvou vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání. Tvou řeč uchovávám v srdci, nechci proti tobě hřešit.