Boží světlo

Sdílejte s ostatními!


MP3Stáhnout MP3        PDFPoznámky a otázky v PDF

Podklad k domácí bohoslužbě (audio odpovídá textu), v době, kdy se nemůžeme sejít k celosborové bohoslužbě:

Izajáš 60:1 „Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. 2 Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. 3 K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde. 4 Rozhlédni se kolem a viz, tito všichni se shromáždí a přijdou k tobě; zdaleka přijdou tví synové a dcery tvé budou v náručí chovány. 5 Až to spatříš, rozzáříš se, tvé ustrašené srdce se radostně rozbuší, neboť hučící moře tě zahrne svými dary, přijde k tobě bohatství pronárodů.
Matouš 5:14 Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. 15 A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. 16 Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.

Úvodní modlitba.

Proč tento text
Před několika týdny mě redakce Evangelického týdeníku požádala o biblický úvodník. Zadali mi text z oddílu, který jsme četli. Iz 60,2. „Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou Hospodinova sláva.“ Když mi to redakce zadávala, tak ještě nikdo netušil nic o virové krizi a všem, co bude následovat. V současném zmatku jsou tato slova velice aktuální, tak se chci s Vámi o ně podělit i pro Vaše domácí bohoslužby.
Je neskutečné, jak se svět během pár týdnů může změnit. Mnoho věcí, které se zdály být samozřejmé, se teď ukazují jako vratké a pomíjivé. Jako by se stín nejistoty, soumrak obav, dotkl naší civilizace. Ve skutečnosti „temnota přikrývající zemi“ tu byla stejně i před virovou krizí. Teď je jenom víc vidět, jak jsou jistoty naší společnosti dočasné. A čas ukáže, jestli je to jen krátký otřes, nebo jestli nás čekají dlouhodobé obtíže. Boží světlo je však stálé.
Pro Boží lid může být právě ve chvílích krize jasnější, jakým světlem je pro nás Hospodin, pokud se mu vydáme celým srdcem. Izajáš vykresluje duchovní obnovu Božího lidu jako návrat Boží slávy do Jeruzaléma. „Vzešla nad tebou Hospodinova sláva“.
Bůh sám se stává svému lidu světlem. V kontrastu „s tmou přikrývající zemi“ a „soumrakem národů“ je jasně vidět Boží sláva. Slova tohoto proroctví jsou pro Boží lid povzbuzením. „Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo…“. Moc rád bych nám všem předal povzbuzení tohoto Božího slova.
Kolem nás je ale mnoho nejistoty. A je přirozené, že se obavy dotýkají i nás. Cítíme s nejstarší generací. Tato generace je virovou nákazou nejohroženější a nejvíc také zranitelnější izolací, dezinformacemi… Kéž bychom všichni, a právě i vy starší, mohli z těchto veršů čerpat povzbuzení. Zvěstujme Hospodinovo světlo. Zvěstujme si jej i teď mezi sebou navzájem. Pokud máte svoji domácí bohoslužbu ve skupince s několika dalšími, na chvilku si mě zastavte a zvěstujte si Boží slovo jeden druhému. Můžete jeden druhému zvěstovat úvodní slova tohoto oddílu:
„Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva“.
Případně můžete přidat nějaké své další povzbuzení, svědectví. Bůh sám nám zaslibuje: „Neboj se, já jsem s tebou.“ Můžeme se modlit jeden za druhého, abychom opravdu stáli v Božím povzbuzení. Především se přimlouvejte za nejstarší generaci sboru. Nyní mě tedy na chvíli vypněte a modlete se spolu.

Čas modliteb a vzájemného povzbuzení.

Boží světlo není jen pro nás
Celá 60. kapitola Izajáše není pouze o tom, že soumrak přikryje národy, ale Izraeli bude dobře v Hospodinově světle. Boží světlo není jen o povzbuzení pro nás. Toto proroctví předpovídá, že se Boží lid sám stane světlem pro všechny okolní národy. Popisují se tu zástupy lidí z různých národů, kterým se Boží lid stane nadějí. Světlo Boží lásky je vždycky světlem vysílajícím, které přesahuje dál. V závěrečné části naší domácí bohoslužby bych se rád soustředil právě na to – na modlitby za ty nejzranitelnější v naší společnosti. Ale o tom až za chvíli. Nepřekročme jeden důležitý bod.

Nové odevzdání se Bohu
Boží světlo je tedy povzbuzující a vysílající silou. Ale ne pouze tím. Je také mocí duchovní obnovy. Svítí nejprve na temnoty našeho vlastního srdce. Jsem přesvědčen, že současná krize je pro Boží lid, a právě i pro sbor v Kladně, příležitostí k obnově a k většímu odevzdání se Bohu. Jsem přesvědčen, že na mnoha místech v české církvi potřebujeme prohloubit své odevzdání Kristu, a podobná krize je příležitostí k tomu, abychom to udělali. Jedině tak budeme moci být světlem pro lidi, kteří jsou bez naděje.
Přesně toto mě osobně Pán Bůh učil v posledních dnech. Uvědomoval jsem si, že hloubka mého společenství s Bohem potřebuje obnovu. Vedl mě k vyznávání hříchů a k novému vydání se Bohu. Jsem přesvědčen, že výzva k obnově vztahu s Bohem, je výzvou i pozváním pro církev v České republice obecně. Dovolme Božímu světlu, aby zjevilo stíny naší duše. Budeme se za chvíli modlit za svět kolem nás. Rád bych, abychom se modlili především za nevěřící a hledající z nejstarší generace v naší zemi a ve Vašem městě. Tato generace je duchovně velmi ohrožena neodpuštěním a nesmířením s konkrétními lidmi či s životem vůbec. Domnělá či skutečná křivda se jim stala duchovní překážkou k porozumění a přijetí Boží milosti. Dřív než se za ně budeme modlit, dovolme Božímu světlu, aby zjevovalo naše tendence k podobným hříchům. Vezměme současnou krizi jako příležitost ke své vlastní obnově.
Za chvilku vás zase vyzvu k modlitbě – tentokrát za duchovní obnovu. Jestli něco Církev bratrská potřebuje, je to obnova vzájemného vyznávání hříchů. Naučili jsme se své hříchy vyznávat pouze o samotě. Pravá duchovní obnova nejčastěji začíná ochotou k vyznávání hříchů. Mějme odvahu k vyznávání i mezi sebou.
Jistě – ne každé vyznávání hříchů je vhodné pro domácí pobožnost. Nebojte se využít službu zpovědi. Chci vás povzbudit, abyste se neostýchali požádat o službu důvěrného vyznávání hříchů své starší, svého duchovního přítele nebo případně mě. Je možné se takto modlit třeba i po telefonu nebo přes elektronické hovory.
Nyní vás chci tedy pozvat k tomu, abyste v domácí bohoslužbě vyznávali, cokoliv Vám bude Boží světlo ukazovat. Za chvíli se budeme modlit za nevěřící a hledající, kteří mají problémy s odpuštěním. Pokud vnímáte, že právě v tomto potřebujete duchovní obnovu, vyznávejte to. Nebojte se to vyznávat i s druhými. Možná vám Boží světlo ukazuje ne na hřích, ale na Vaše obavy, paniku, které potřebujete složit. Vyznávejme cokoliv, co nám brání být světlem pro své okolí.
Tady prosím, abyste mě zase na chvilku přerušili a modlili se spolu: Modlitby s vyznáváním hříchů a překážek Božího světla.

Světlo pro druhé
Matouš 5:14 Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. 15 A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. 16 Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.
Boží světlo je neskutečným povzbuzením. Nebojme se. Jsme v Boží ruce. „Povstaň, rozjasni se.“ Obnovujme své odevzdání se Hospodinu. Duchovní obnova je vždy obnovou učednictví. Pán Ježíš své učedníky nejen vede do Božího světla, ale vysílá je k tomu, aby byli světlem druhým. Stejně jako 60. kapitola Izajáše popisuje obnovu Božího lidu jako světlo národům, Ježíš takto buduje své učedníky.
Matouš 5:14 Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. 15 A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. 16 Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.

Světlo pro Českou republiku
Kdy jindy lidé potřebují světlo než v době krize. Pán Ježíš nás vysílá k tomu, aby se jistoty Boží lásky staly zdrojem naší služby lidem okolo. Vždy je to spojení duchovní a praktické služby. Určitě je v této době třeba, abychom hledali možnosti, jak prakticky pomoci někomu, kdo naši pomoc potřebuje. V době karantény máme však jen omezené možnosti. O to víc můžeme vstoupit do duchovní služby skrze modlitby. Modleme se za náš národ. Modlete se za své město a chtěl bych Vás pozvat především k modlitbám za nejstarší generaci.

Modlitba za nejstarší generaci
Tato generace je současnou krizí ohrožena nejvíce a přitom je pro ni asi nejtěžší se v dané chvíli orientovat. Duchovně je tato generace asi nejvíc ohrožena neodpuštěním. Jistě to neplatí stejně pro každého, ale obecně je právě neodpuštění pro nejstarší generaci největší bariérou k tomu uvidět a přijmout Boží milost. Modleme se za to, aby v této době Duch svatý působil nejen v Kladně, ale po celé České republice a aby Duch svatý obrátil „srdce otců k synům a srdce synů k otcům“. Prosme za nejstarší generaci, aby mohla najít smíření s lidmi a smíření s Bohem – se svým nebeským Otcem. Modleme se, žehnejme celé naší zemi, aby nás Boží světlo vysvobodilo z tendencí k hořkosti a neodpuštění mezi generacemi. Vyznávejme tyto viny za náš národ. Modleme se za nejstarší generaci v Kladně a v okolí.
Přimlouvejme se také za svoje konkrétní sousedy a známé všech generací. Jistě je potřebné, když se jako sbor modlíme za sebe navzájem a i v tom je kus Hospodinova světla pro Boží lid. V tuto chvíli se však modleme konkrétně za ty kolem nás, za které se asi nikdo další nemodlí. Možná se za ně nikdo nemodlil po celý jejich život. Dovolme Duchu svatému, ať nám tyto lidi ukazuje a přijměme Kristovské poslání, že jsme světlem tomuto světu.
Hospodin je světlem svému lidu. Přijměme povzbuzení tohoto textu do svých obav. Přijměme do nejisté doby jeho pokoj. Boží světlo nepřináší pouze potěšení, ale ukazuje na naše temná místa, které potřebují vyčistit. Povrchní víra neobstojí. Ukáže se v čase zmatků jako vratká. Obnovujme tedy své vydání se Bohu a vydávejme mu, cokoliv mu překáží v Jeho díle. Taková obnova ústí nakonec k obnově našeho povolání. Bůh nám dává své světlo, abychom ho neměli jen sami pro sebe, ale aby si nás používal pro naše okolí. Kdekoliv teď jste jako rodiny, dvojice nebo jednotlivci, spojme se k modlitbám za Vaše město a okolí a za náš národ. Modleme se především za nejstarší generaci, ale nejen za ni. Nechme se vést Duchem svatým, ať nám připomíná konkrétní lidi, za které se máme modlit.
Já se teď budu modlit a prosím přidejte se ke mně potom ve svých přímluvných modlitbách.