Jazyk učedníků (Iz 50, 4-11)

Sdílejte s ostatními!


PDFPoznámky v PDF

Izajáš 50:4 Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. 5 Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám nazpět. 6 Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním. 7 Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben. 8 Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost. Kdo chce vést se mnou spory? Postavme se spolu! Kdo bude můj odpůrce na soudu? Ať ke mně přistoupí! 9 Hle, Panovník Hospodin je moje pomoc. Kdo mě chce obvinit ze svévole? Hle, ti všichni zvetší jako šat, sežerou je moli. 10 Kdo z vás se bojí Hospodina a poslouchá jeho služebníka? Kdo chodí v temnotách, kde není žádná záře, ten ať doufá v Hospodinovo jméno a opře se o svého Boha.
11 Hle, vy všichni, kdo rozděláváte oheň, jiskrami se opásáte k boji. Jen choďte ve svitu svého ohně, v jiskrách, které jste zanítili! Má ruka vám způsobí, že ulehnete v trápení.

Minule
Minule jsme také mluvili o Písni služebníka – byl to text několik kapitol dříve, jeden z počátečních textů druhé části Izajáše, která mluví k lidem babylonského zajetí. Těžko si můžeme představit beznadějnější dobu. Vše jakoby skončilo neúspěchem. Z rozděleného Izraele 10 z 12 kmenů více méně skončili svoji existenci buď vyhlazením nebo asimilací asyrského zajetí. Dva Jižní kmeny a ti, kdo sem uprchli skrze své pokračující odpadnutí byly pobiti, podrobeni, nebo přesunuti do Babylonu. V této beznadějné situaci však Hospodin dělá nové věci. Nové věci skrze svého služebníka.

Služebník
Mluvili jsme o zvláštním Služebníkovi, který povolán jako jádro obnovy. Je to nějaký nový Izajáš? Je to nějaká skupina v Izraeli, která se stane centrem obnovy? Je to celý obnovující se Izrael? Nebo je to mesiáš?

Zvláštní služebník
Je to zvláštní postava. Slabý a přesto měnící směr toku dějin. Služebník, který rozumí beznaději – nedolomí nalomenou třtinu, nezhasí doutnající knot – a přesto zdárně vykoná Hospodinovu vůli. Otevře oči slepým a vyvede vězně na svobodu. Přinese změnu, nové věci, nakonec novou Píseň. Neochabne, nezlomí se.

Kristovský duch
Tak jak jsme o tom mluvili minule, tento služebník je Ježíš. Zároveň je to však Kristovský duch, ve kterém jsme povoláni i my, abychom šli cestou učedníků. Nová naděje není jen vnější útěcha, je to vnitřní proměňující a moc, které je zároveň vysláním pro druhé. V tomto duchu tu naděje nových věcí nejen pro nás, ale skrze nás pro naše okolí pro společnou novou píseň vykoupených.

Dnešní text – obnova mého povolání
Zatím, co předcházející text je oznámením nových věci, dnešní text je důvěrným vyznáním toho, jak duchovní obnova probíhá. Pro mě osobně to jsou velmi důležité verše, skrze které Ježíš obnovuje moje povolání a učí vstupovat na cestu učednictví v dnešní době.

Jazyk učedníků
Pro mě i pro vás, je však potřeba se učit nový jazyk. Pro vztahové porozumění přišel jeden pastorační pracovník z USA s konceptem jazyků lásky. Asi jste někteří četli jeho knihu Pět jazyků lásky… Snaží se nám pomoc k tomu, abychom tam, kde vztahově mluvíme jiným jazykem, abychom si porozuměli, abychom pochopili, že můj blízký vlastně chtěl vyjádřit něco cenného, ale dává to najevo pouze svým jazykem…
Mám za to, že se v tomto textu dotýkáme učednického tajemství. Mluví se tady o jazyku učedníků v obojím významu – v tom co říkáme a v tom co slyšíme…

Izajáš 50:4 Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci.

Bojím se, že je to jako v té knize 5 jazyků lásky – často učednické slovo je blízko nás, ale nerozumíme. Jakoby bylo v jiném jazyce a nám to nedává smysl. O to je to horší, že stejně jako v tom, co popisuje autor v 5 jazycích lásky, my slyšíme slova, vidíme jednotlivé skutky, který náš blízký dělá, ale nerozumíme, protože jeho jazyk lásky je pro nás nesrozumitelný. Myslím si, že něco podobného je s naším učednictvím. Nejde jen o to udělat si čas na ranní modlitbu, nejde jen o to, abychom víc četli bibli, nebo víc povzbuzovali druhé, když tady čteme, abych zemdleného mohl podpírat slovem. Jde o to, abychom objevili jazyk učedníků v Kristovském duchu písně služebníka, abychom se v tomuto jazyku začali učit – možná na začátku jen základní slovíčka nebo jen správně rozpoznávali jednotlivá slova.

Milí přátelé, Kristovský duch, ve kterým Ježíš naplnil svoje poslání na této zemi mluví jiným jazykem než mluví duch doby. Nejde o to, zda je to v češtině, hebrejštině či v jiných jazycích. Lidé všech národů mohou rozumět jazyku učedníků a budou zpívat novou píseň k Boží slávě. Na druhou stranu můžete mluvit mnoha jazyky a přesto jazyku učedníků nerozumět.

Jazyk učedníků – naděje
Mám za to, že to nejméně srozumitelné v dnešní době je, že jazyk učedníků je jazykem naděje. Právě i tady, můžeme rozumět slovům a přesto nerozumět jazyku naděje… O jaké naději tady mluvím?

Není to tu řečeno explicitně – jen že jazyk učedníků:
– dává schopnost podpírat zemdleného slovem
– dává schopnost vidět Hospodinovu pomoc
– dává schopnost stát pevně navzdory nepochopení a co víc navzdory posměchu či dokonce poplivání
– dává sílu jako by tvoje tvář byla z křemene

Věřím tomu, že naděje je jedna z nejpotřebnějších složek evangelia, ale zároveň jedna z nejméně pochopených složek evangelia. Nemluvím o naději:
– která by byla jen snahou vidět situaci nějak optimisticky
– nemluvím o naději, která by neměla pochopení pro beznaděj – taková rádoby jistota víry
– nemluvím o levné naději, že nakonec není tak zle

Mluvím naději Písní služebníka.
– o naději větší než smrt a život jak je známe
– o naději pramenící z Kristova kříže, moci jeho evangelia
– o naději obnovy zdevastovaného národa, přesto se tu mluví o nové písni a nových věcech

Jazyk učedníků je jazykem této naděje.
Potřebujeme, aby nás Kristovský duch tomuto jazyku naučil a co víc, potřebujeme, abychom každé jitro mohli mít znovu otevřeni uši pro naději evangelia…
– aby nám tento jazyk Hospodin dal pro budování druhých
– aby nám každé jitro otvíral uši, abychom slyšeli jako učednicí

Otevření uší
Jak už jsem zmiňoval, není to jen o tom, jestli ses dnes ráno modlil a četl sis z Božího slova. Ano Písmo a modlitba a Písmo souvisejí s jazykem učedníků, ale samy o sobě tímto jazykem nejsou. Farizejští rabíni stejně jako křesťanští zákonicí mohou v Písmu hloubat celé dny a přesto nerozumějí jazyku učedníků. Proto potřebujeme otevření uší, proto potřebujeme se učit jazyku učedníků.

Jednorázové otevření uší
Existuje jednorázové otevření uší. Někde na začátku naší duchovní cesty, nebo taky po delší době když jsme neslyšeli v naší duchovní obnově. Navzdory tomu, že všude je duch beznaděje, mi konečně nově porozumíme hlasu evangelia.

5 Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám nazpět.
Nevzdoruji a neuhýbám nazpět, to není o druhých lidech. Ty další verše budou o nesouhlasu či posměchu ducha světa, ale tady jde o moje vlastní vzpurné já, o moje vlastní tendence utíkat. Ve chvíli, kdy jsou mi nově otevřeny uši a já znovu rozumím naději evangelia, v tu chvíli jsem nejpokojnější z lidí. Dotýkáme se naděje, která je větší než cokoliv kolem nás a než jakýkoli náš vlastní nepokoj…
– nevzdoruji
– neuhýbám nazpět…

Protivenství
Dokonce, i když by přicházelo protivenství, tak nevzdoruji a neuhýbám nazpět, protože mi nikdo nic nemůže udělat. Když je Bůh se mnou, když je Panovník Hospodin moje pomoc –
– nemůžu být potupen
– nastavuji svoji tvář jako by byla z křemene
Starý zákon často personifikuje v drsnosti doby duchovní boj do konkrétních projevů nepřátelství. Žijeme v daleko složitější době. Duchovní boj se projevuje daleko méně mezi dospělými lidmi šikanou, přímým výsměchem, popliváním. Trochu jiné je to mezi dětmi, kde často tato slova může být doslova. Nicméně duchovně žijeme ve stejně antagonickém světě – vše kolem nás může někdy křičet jiným jazykem, než je jazyk učedníků, jazyk naděje… Poplivání, bití, soud, bití holí, soud – to všechno se odehrává skrytě a často přímo v našem srdci, když se zapojíme do prázdných soubojů o naši hodnotu, spravedlnost, důležitost. O to víc potřebujeme obnovu otevření uší, aby tváří tvář beznaději doby jsme mohli stát pevně:

7 Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben. 8 Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost. Kdo chce vést se mnou spory? Postavme se spolu! Kdo bude můj odpůrce na soudu? Ať ke mně přistoupí! 9 Hle, Panovník Hospodin je moje pomoc. Kdo mě chce obvinit ze svévole? Hle, ti všichni zvetší jako šat, sežerou je moli.

Text končí rozdělením lidí na dvě skupiny s dvěma výzvami – Jak je to s námi? Kde stojíš ty?
Povzbuzení pro období temnoty
10 Kdo z vás se bojí Hospodina a poslouchá jeho služebníka? Kdo chodí v temnotách, kde není žádná záře, ten ať doufá v Hospodinovo jméno a opře se o svého Boha.

Varování před spoléhání na své světlo
11 Hle, vy všichni, kdo rozděláváte oheň, jiskrami se opásáte k boji. Jen choďte ve svitu svého ohně, v jiskrách, které jste zanítili! Má ruka vám způsobí, že ulehnete v trápení.

Výzva k obnově
Milý přátelé, jazyk učedníků je jazykem naděje. Kristovský duch k nám mluví pokojným jazykem, který přestože je jen málo slyšitelný, snad proto že k nám mluví s tak obrovské dálky, než je naše přirozená realita je pevným slovem pro všechny, kdo chodí ve tmě. Pro všechny ty, kdo mají nyní pochybnosti: Nebojte se, slova evangelia jsou slovy naděje přesahující naše poznání života i smrti.

Jednorázová obnova
Pro některé z nás má tento hlas být výzvou k obnově – Pane otevři mi nově uši, je to tak dlouho, co jsem tě neslyšel… Ano čtu si tvé slovo, modlím se, ale potřebuji, abys mi otevřel uši…

Obnova učednictví – každého jitra
On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci.
Pro některé z nás je to pozvání otvírání uší, každého jitra. Pozvání slyšení slov v jazyku učedníků – abychom zemdleného podpírali slovem, aby Kristovský duch nás mohl vysílat jako pokojné učedníky k lidem, kteří nemají světlo…
Amen.