Hesla pro náš sbor na rok 2022

Sdílejte s ostatními!

bibleZe začátku roku si při nedělním shromáždění vytahujeme hesla (verše z Bible) pro sbor a pro různé oblasti sborové práce, každý má též možnost si vytáhnout heslo pro sebe. Hesla jsou letos vybraná od BTM.

Heslo pro rok 2022 pro sbor zní:
Matouš 9,29 Podle vaší víry se vám staň.

Další vylosovaná hesla zní následovně:

Staršovstvo
Žalm 133,1 Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratři bydlí svorně!

Chvály
1. Královská 2,3 Dbej na to, co ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh.

Zábradlí/diakonie
1 Petrův 3,10 Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov.

Domácí skupinky
Kazatel 7,20 Není na zemi člověka spravedlivého, aby konal dobro a nehřešil.

Besídka
Římanům 12,11 V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu.

Obři
1. Korintským 15,58 Buďte stále horlivější v díle Páně, vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.

Maják
Žalm 38,22-23 Hospodine, ty mě neopouštěj, nevzdaluj se ode mne, můj Bože, na pomoc mi pospěš.

Mládež
Marek 13,31 Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.

Mediální a technické zabezpečení bohoslužby
Římanům 12,17 Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré.

Stavba a následně komunitní centrum
2. Tesalonickým 3,1-2 Modlete se, aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno, a abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí.