Hesla pro náš sbor na rok 2023

Sdílejte s ostatními!

bibleZe začátku roku si při nedělním shromáždění vytahujeme hesla (verše z Bible) pro sbor a pro různé oblasti sborové práce, každý má též možnost si vytáhnout heslo pro sebe. Hesla jsou letos vybraná od BTM.

Heslo pro rok 2023 pro sbor zní:
Žalm 145,8 Hospodin je milostivý, plný slitování, shovívaný a nesmírně milosrdný.

Další vylosovaná hesla zní následovně:

Staršovstvo
1. Petrův 1,15 Ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života.

Chvály
Žalm 116,1 Hospodina miluji; on slyší můj hlas, moje prosby.

Zábradlí/diakonie
Přísloví 3,12 Hospodin domlouvá tomu, koho miluje, jako otec synu, v němž nalezl zalíbení.

Domácí skupinky
Matouš 6,14 Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přesoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec.

Besídka
Kazatel 12,13 Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí.

Obři
Efezským 4,26-27 Nehřešte, nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu.

Maják
Žalm 27,10 I kdyby mě opustil můj otec, moje matka, Hospodin se mě vždy ujme.

Mládež
Leviticus 19,18 Budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin.

Mediální a technické zabezpečení bohoslužby
Jozue 23,10 Hospodin, váš Bůh, bojuje za vás.

Komunitní centrum a jeho provoz
1. Korintským 13,1 Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.