Archiv autora: CB Kladno

40 dní s Biblí

Zveme všechny členy a přátele sboru k připojení ke společné celocírkevní akci s názvem „40 dní s Biblí“, která bude zahájena ve středu 16. března 2011 a potrvá celých 40 dní až do velikonoční neděle 24. dubna 2011. Budeme velmi rádi, pokud se osobně připojíte rozhodnutím čtení vybrané části Písma – v nabídce na stránkách CB jsou rozpisy pro celý Nový zákon, Lukášovo evangelium, Jakubovu epištolu, pro tématické čtení Bible apod.

Rozhodli jsme se, že jako sbor budeme číst každý den na pokračování Lukášovo evangelium. Prosím využijte tuto příležitost k společnému čtení Bible v rodinách. V nedělích během tohoto období budeme v kázání probírat text, na který ve čtení vyjde řada. Věříme, že to pro nás všechny bude požehnáním.

Rozpis čtení Lukášova evangelia je k dispozici ke stažení ve formátu Word nebo PDF.

Pro skupinky, které budou mít zájem, je připravený materiál s osmi setkáními nad Jakubovou epištolou. Text s náměty k diskusi je k dispozici ve formátu Word a PDF.

Pro doplnění doporučujeme následující publikace, které jsou k dostání u Vaška Müllera:

  • Pro rodiny s dětmi příručku: „Každý den chvíli s Biblí“ (40 dnů se Skutky sv. apoštolů)
  • Pro dospělé knihu „Tunelovaný Ježíš“

Já jsem dobrý pastýř

V neděli 6. března 2011 se bude kázání týkat výroku Pána Ježíše Krista „já jsem dobrý pastýř“ (J 10:11) ze série „já jsem“.

Jan 10:11-15 (ČEP):

Jan 10:11 Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.
12 Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání.
13 Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží.
14 Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne,
15 tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce.

Světový den modliteb – Kladenské modlitební setkání

Kolik chlebů máte?Srdečně Vás zveme k ekumenickému modlitebnímu setkání při příležitosti světového dne modliteb. Setkání se bude konat v pátek 4. března v 18:00 ve sboru Církve československé husitské, Plk. Stříbrného 686, Kladno.

Program Světového dne modliteb letos připravili křesťané v Chile na téma: „Kolik chlebů máte?“ Budou se též promítat obrázky z jejich země. Můžete se podívat na informace o Chile a na přehled připraveného programu. Klíčové oddíly z Bible jsou 1. Královská 17:8-16 a Marek 6:30-44. Další informace jsou například na stránkách ekumenické rady, případně na stránkách WDP IC 2011.

Já jsem vinný kmen

Tuto neděli 27. února 2011 bude další kázání z cyklu „já jsem“, tentokrát o výroku Pána Ježíše „já jsem vinný kmen“ (J 15, 5).

Jan 15, 1-11 (ČEP):

Jan 15:1 „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař.
2 Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce.
3 Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil.
4 Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li při mně.
5 Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.
6 Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí.
7 Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.
8 Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky.
9 Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce.
10 Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.
11 To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná.“

Já jsem světlo světa

Kázání v neděli 20. února 2011 bude ze série „já jsem“ a tentokrát se bude týkat výroku Pána Ježíše „já jsem světlo světa“ (J 8, 12).

Jan 8, 12-18 (ČEP):

Jan 8:12 Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.
13 Farizeové mu řekli: „Ty vydáváš svědectví sám o sobě, proto tvé svědectví není pravé.“
14 Ježíš jim odpověděl: „I když vydávám svědectví sám o sobě, moje svědectví je pravé, neboť vím, odkud jsem přišel a kam jdu. Vy nevíte, odkud přicházím a kam jdu.
15 Vy soudíte podle zdání. Já nesoudím nikoho.
16 Jestliže já přece soudím, je můj soud pravdivý, neboť nesoudím sám, ale se mnou i ten, který mě poslal.
17 I ve vašem zákoně je přece psáno, že svědectví dvou osob je pravé.
18 Jsem to já, kdo svědčí sám o sobě; a svědčí o mně také Otec, který mě poslal.“

Já jsem dveře

Kázání nadcházející neděli 13. února 2011 bude z cyklu „já jsem“ a bude se týkat výroku Pána Ježíše „já jsem dveře“ (J 10, 9).

dveřeJan 10, 7-16 (ČEP):

Jan 10:7 Řekl jim tedy Ježíš znovu: „Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce.
8 Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči. Ale ovce je neposlouchaly.
9 Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.
10 Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.
11 Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.
12 Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání.
13 Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží.
14 Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne,
15 tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce.
16 Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo a jeden pastýř.