Archiv autora: CB Kladno

Sčítání lidu, domů a bytů

Už brzy budeme mít co do činění se sčítáním lidu, rozhodným okamžikem pro vyplňované údaje bude půlnoc z 25. na 26. března. Formulář má svůj význam i pro církev. V jedné z předtištěných kolonek objevíte dotaz: „Náboženská víra“. Správnou odpovědí pak bude přesný název církve. Upozorňujeme, že naše církev se jmenuje Církev bratrská. Přesto, že se jedná o nepovinný údaj, je už předem jasné, že výsledné součty budou zpracovávat nejenom média, ale i státní orgány. Příslušnost k Církvi bratrské mohou uvést nejenom její řádní členové. Prosíme proto všechny její členy, ale i přátele, hosty či sympatizanty (včetně dětí, dorostenců i mládežníků), aby své sympatie či vztah k CB neopomněli uvést, neboť poskytnutá data mají pro Církev bratrskou mnohem větší než jen symbolický význam.

Údaje o jednotlivých osobách podléhají velmi přísné zákonné ochraně, nesmějí být zveřejňovány, ani komukoliv sdělovány, pracuje se pouze s anonymními výsledky. Doufáme, že letošní sčítání nám poslouží k vzájemnému prospěchu a rozšíření možností služby lidem kolem nás. Více viz v přiloženém letáčku.

Já jsem cesta, pravda i život

Nadcházející neděli 13. března 2011 bude kázání na téma výroku Pána Ježíše Krista „já jsem cesta, pravda i život“ (J 14, 6), závěrečné kázání z cyklu „já jsem“.

Jan 14, 1-7 (ČEP):

Jan 14:1 „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.
2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.
3 A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.
4 A cestu, kam jdu, znáte.“
5 Řekne mu Tomáš: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?“
6 Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.
7 Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho již znáte, neboť jste ho viděli.“

40 dní s Biblí

Zveme všechny členy a přátele sboru k připojení ke společné celocírkevní akci s názvem „40 dní s Biblí“, která bude zahájena ve středu 16. března 2011 a potrvá celých 40 dní až do velikonoční neděle 24. dubna 2011. Budeme velmi rádi, pokud se osobně připojíte rozhodnutím čtení vybrané části Písma – v nabídce na stránkách CB jsou rozpisy pro celý Nový zákon, Lukášovo evangelium, Jakubovu epištolu, pro tématické čtení Bible apod.

Rozhodli jsme se, že jako sbor budeme číst každý den na pokračování Lukášovo evangelium. Prosím využijte tuto příležitost k společnému čtení Bible v rodinách. V nedělích během tohoto období budeme v kázání probírat text, na který ve čtení vyjde řada. Věříme, že to pro nás všechny bude požehnáním.

Rozpis čtení Lukášova evangelia je k dispozici ke stažení ve formátu Word nebo PDF.

Pro skupinky, které budou mít zájem, je připravený materiál s osmi setkáními nad Jakubovou epištolou. Text s náměty k diskusi je k dispozici ve formátu Word a PDF.

Pro doplnění doporučujeme následující publikace, které jsou k dostání u Vaška Müllera:

  • Pro rodiny s dětmi příručku: „Každý den chvíli s Biblí“ (40 dnů se Skutky sv. apoštolů)
  • Pro dospělé knihu „Tunelovaný Ježíš“

Já jsem dobrý pastýř

V neděli 6. března 2011 se bude kázání týkat výroku Pána Ježíše Krista „já jsem dobrý pastýř“ (J 10:11) ze série „já jsem“.

Jan 10:11-15 (ČEP):

Jan 10:11 Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.
12 Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání.
13 Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží.
14 Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne,
15 tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce.

Světový den modliteb – Kladenské modlitební setkání

Kolik chlebů máte?Srdečně Vás zveme k ekumenickému modlitebnímu setkání při příležitosti světového dne modliteb. Setkání se bude konat v pátek 4. března v 18:00 ve sboru Církve československé husitské, Plk. Stříbrného 686, Kladno.

Program Světového dne modliteb letos připravili křesťané v Chile na téma: „Kolik chlebů máte?“ Budou se též promítat obrázky z jejich země. Můžete se podívat na informace o Chile a na přehled připraveného programu. Klíčové oddíly z Bible jsou 1. Královská 17:8-16 a Marek 6:30-44. Další informace jsou například na stránkách ekumenické rady, případně na stránkách WDP IC 2011.